De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Budget 2018 en meerjarenplan 2018-2020

vrijdag, 24 november 2017

De beleids-en beheercyclus (BBC) - die verplicht werd ingevoerd door de lokale besturen sedert 1 januari 2014 - wijzigde ons financieel beheer grondig. Het moet immers leiden tot meer eenduidigheid tussen de verschillende overheden, meer budgettaire transparantie en een gegarandeerd gezond beheer van de financiële middelen.
Eenduidigheid bestaat erin dat gemeenten, OCMW’s en provincies voortaan werken volgens eenzelfde financieel systeem.

Het budget en het financieel meerjarenplan genereert in de BBC-omgeving een grote mate van transparantie, vanuit drie invalshoeken:

  1. vanuit de invalshoek van doelstellingen, actieplannen en acties wordt een cijfermatig zicht op wat de provincie wil realiseren, gegenereerd en vooral welke financiële middelen hiervoor worden ingezet
  2. vanuit de invalshoek van beleidsdomeinen, -velden en -items worden de financiële middelen toegewezen aan de verschillende sectoren
  3. vanuit de invalshoek van het soort budget wordt een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en liquiditeiten.

De controle op de budgetten gebeurt in een vastleggingsboekhouding gekoppeld aan een algemene boekhouding op basis van een algemeen rekeningstelsel. Een gezond beheer ligt verankerd in twee normen waaraan de provincie op financieel gebied moet voldoen:

  • jaarlijks over een positief resultaat op kasbasis beschikken zodat aan alle verplichtingen kan worden voldaan
  • aan het einde van de planningsperiode beschikken over een positieve auto-financieringsmarge zodat de overschotten op het exploitatiebudget volstaan voor de afbetaling van de schulden van opgenomen leningen.

In de beleidsnota voor 2018 worden per doelstelling, per actieplan en per actie de kredieten per budgetartikel vermeld aangevuld met eventueel een toelichting.

Verder worden door de software diverse rapporten aangemaakt vanuit de drie invalshoeken: vanuit de doelstellingen, vanuit de beleidsdomeinen en vanuit het soort budget (exploitatie-investering-liquiditeiten). Deze rapporten zijn niet gedetailleerd maar samenvattingen op grote rubrieken.

Gelet op het grote volume aan informatie opteerde het provinciebestuur ervoor om de gegevens over het budget 2018 en het meerjarenplan 2018-2020 niet langer op papier te verspreiden maar digitaal ter beschikking te stellen via deze website.

Hieronder vind je een overzicht van de actuele budgetboeken maar je vind ze ook terug in onze productencatalogus (zoekterm = budget).