De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Beleidsnota 2018 - Eén, Sterk, Sociaal, Duurzaam Limburg

In november vinden de beleids- en budgetbesprekingen plaats in de provincieraad.

De realisatie van onze doelstellingen "Eén, Sterk, Sociaal en Duurzaam Limburg" vormen hierbij de leidraad.

Welke accenten in 2018 gelegd worden binnen elk beleidsdomein kun je hieronder terugvinden.

Gouverneur Herman Reynders opende de zittingen op 25 oktober 2017 met zijn rede "Een veilig Limburg, een blijvende uitdaging".

Rede van de gouverneur

Download "Een veilig Limburg, een blijvende uitdaging!".

Een korte inleiding ...

Alle burgers hebben recht op een veilige leefomgeving en een wereld waar men rustig kan leven, wonen en werken zonder bedreigingen van welke aard ook. Onze welvaart en ons welzijn zijn bovendien nauw verbonden met onze veiligheid.

Dit maakt dat veiligheid een prioritaire kerntaak is voor de overheid. De overheid die de taak heeft haar burgers te beschermen, een houvast te bieden en de nodige zekerheid te garanderen.

In de volgende pagina’s probeer ik een beeld te geven van het huidige veiligheidslandschap in Limburg. Van politie over brandweer tot hulpverlening en noodplanning. Naast een algemene situering - organisatie en structuur - sta ik stil bij een aantal kritische factoren en eindig ik met enkele persoonlijke aanbevelingen.

Het is een persoonlijke reflectie over een thema dat mij nauw aan het hart ligt en dat tevens een belangrijke component vormt van het bevoegdheidspakket van een gouverneur.

Terug naar boven

Frank Smeets

Download de toelichting (.pdf).

Op 6 november 2017 lichtte gedeputeerde Frank Smeets zijn beleid voor 2018 toe.

Een samenvatting ...

Limburg, een financieel gezonde provincie

In het budget van 2018 zien we geen uitgaven meer voor persoonsgebonden bevoegdheden. Die gaan naar Vlaanderen en de gemeenten. Daardoor dalen ons exploitatiebudget en onze inkomsten uit onroerende voorheffing. De algemene provinciebelasting voor bedrijven en gezinnen blijft behouden tegen dezelfde tarieven.

We kennen investeringskredieten toe in de vorm van subsidies, onder meer aan be-MINE, Bokrijk, Dommelhof, de provinciale scholen en het functionele fietsroutenetwerk.

Net zoals de voorbije vijf jaar gaan we geen leningen aan om onze uitgaven te financieren, maar werken we volledig met eigen middelen. Van 2011 tot vandaag zijn onze schulden trouwens gehalveerd en hebben we heel wat interesten kunnen besparen. Het provinciebestuur sluit de legislatuur 2012-2018 dan ook financieel gezond af.

Focus op g-sport in Domein Dommelhof

Het domein bestaat vijftig jaar en blijft vooruitstrevend werken op het vlak van cultuur, sport en vorming. We leggen onze focus op g-sport, omdat de behoefte aan initiatieven daarrond erg groot is. We investeren in de dagelijkse werking van het domein, in het g-sportcentrum en in g-sporttoestellen. De bouw van een g-fitnesszaal is in 2018 helemaal rond. We geven het oudste gedeelte van het verblijfsgebouw een nieuwe buitenschil en vernieuwen de verwarming in de sporthal.

Woonbehoeften analyseren en investeren in woon-zorg

We integreren de provinciale dienst Wonen in de afdeling Ruimtelijke Ordening. De vraag die centraal staat: welke woonbehoeften zullen er de komende jaren in Limburg ontstaan? De studie naar regionale woningmarkten die startte in 2017, wordt in 2018 afgerond. We werken bovendien samen met de Nederlandse provincie Limburg aan een grensoverschrijdende woonmonitor. Zo kennen we de verhuisbewegingen en demografische evoluties. Daarnaast verzamelen we informatie over de betaalbaarheid en kwaliteit van wonen in Limburg.

We ondersteunen de samenwerking tussen gemeenten. Met inbreiding, nieuwe woontypologie en woonbegeleiding als speerpunten. In het kader van SALK hebben we nog heel wat subsidieruimte binnen het woon-zorgfonds.

Limburgers warm maken voor het Zuiden

Het grootste gedeelte van ons budget voor ontwikkelingssamenwerking gaat naar projecten in het Zuiden. We subsidiëren vierdepijlerinitiatieven. Dat zijn initiatieven van Limburgers of Limburgse organisaties die in ontwikkelingslanden werken. Zij maken de plaatselijke bevolking sterker en bevorderen hun zelfredzaamheid. Deze projecten moeten duurzaam verankerd zijn in de lokale gemeenschap in het Zuiden en liefst ook in Limburg.

Op onderwijsvlak ondersteunen we het educatieve programma "Kleur bekennen" en voor volwassenen en socioculturele organisaties steunen we "Laat je strikken voor de wereld". Met "Wereldwijken" willen we zo veel mogelijk Limburgers warm maken voor het Zuiden.

Terug naar boven

Ludwig Vandenhove

Download de toelichting (.pdf).

Tijdens de Novemberzittingen, op 6 november 2017, deed gedeputeerde Ludwig Vandenhove zijn beleid voor 2018 uit de doeken.

Een samenvatting ...

Klimaatadaptatie als belangrijk bijkomend thema

Het provinciebestuur verbreedt zijn klimaatbeleid met het thema klimaatadaptatie, want de klimaatwijziging laat zich ook in Limburg al voelen. We gaan voor een geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak. De gemeenten en steden kunnen rekenen op onze hulp bij hun verplichtingen binnen het nieuwe Europese Burgemeestersconvenant. We bieden ondersteuning met onder meer een handleiding, een brochure met voorbeeldprojecten en een klimaatrapport voor elke gemeente.
De campagne "Limburg Renoveert" en de renovatielening DuwolimPlus lopen verder. We focussen bovendien op het sociale aspect van duurzaam bouwen en renoveren met extra aandacht voor energiearmoede en betaalbaarheid.
Meer bossen zijn nodig in Vlaanderen. De vzw Bosgroep Limburg en de Regionale Landschappen zetten dan ook intensief hun opdracht verder om bebossingsprojecten te verwezenlijken.

Nieuw project rond armoede en dierenwelzijn

Onze dierenasielen kunnen blijven rekenen op investeringssubsidies, zodat Limburg over een gebiedsdekkend netwerk beschikt en de asielen een goede dienstverlening kunnen bieden aan de gemeenten. We starten bovendien met een gloednieuw sociaal project rond armoede en dierenwelzijn.

Meer groen op speelplaatsen en schooldomeinen

Alle Limburgse gemeenten ontvangen begin 2018 hun gemeentelijk natuurrapport met cijfers en gegevens over oppervlakten, structuren en aanwezige diersoorten. Voor scholen hebben we een nieuw provinciaal subsidiereglement gemaakt, specifiek om speelplaatsen en schooldomein te vergroenen.
We leggen de eerste steen van het nieuwe bezoekerscentrum van Nieuwenhoven.

Blijvende strijd tegen overstromingen

We blijven streven naar een geïntegreerde gebiedsontwikkeling waarin plaats is voor open onbebouwde ruimte én vrije, onverharde ruimte in de bebouwde omgeving. We zetten verdere stappen in de strijd tegen overstromingen, met onder meer de aanleg van overstromingszones.

Ondersteuning bij GAS-boetes

We ondernemen acties om wooninbraken en fietsdiefstallen tegen te gaan en zetten extra in op veiligheid bij senioren. Vanaf 2018 zal de provincie bovendien een ondersteunende rol krijgen bij de handhaving rond GAS-boetes.

PLOT - Nieuw gebouw

We stemmen het opleidingsaanbod optimaal af op de verwachtingen en behoeften, en starten onder meer met snelle-respons-studiedagen. Het PLOT krijgt in 2018 een nieuwe multifunctionele oefenhal voor praktisch onderwijs op een terrein van tien hectaren.

Terug naar boven

Igor Philtjens

Download de toelichting (.pdf).

Op 8 november 2017 lichtte gedeputeerde Igor Philtjens zijn beleid voor 2018 toe.

Een samenvatting ...

Toerisme - Nog meer groei voor de economie van de vrije tijd

De economie van de vrije tijd is uitgegroeid tot een speerpunt voor onze economie en jobcreatie. Die positieve tendens moeten we de volgende jaren doortrekken. We versterken het toeristische succesverhaal door in te zetten op gastvrijheid, ondernemerschap, beleving en unieke product-marktcombinaties.

De toeristische ondernemers ondersteunen staat voor ons centraal. Want zij verzekeren ons succes. We begeleiden in 2018 uitbaters van kleinschalige logies om hun positie te verstevigen in een markt die almaar concurrentiëler wordt.

Hefboomprojecten met bovenlokale en zelfs internationale uitstraling moeten het aantal toeristen verder doen toenemen, hun terugkeer bevorderen én het toeristische seizoen verlengen. Beleving is daarbij het sleutelwoord. We streven er onder meer naar om de beleving op het fietsroutenetwerk nog te verhogen met een aantal unieke fietsprojecten onder de noemer "Cycling Synergy". Na Fietsen door het Water realiseren we nu ook Fietsen door de Bomen, Fietsen door de Heide en Fietsen onder de Grond.

Daarnaast zorgen thematische fietsverbindingen zoals de Mine Trail en het Fruitspoor voor onze toeristische aantrekkingskracht.

Cultuur - Niet langer onze bevoegdheid, wel onze bezorgdheid

Cultuur is meer dan erfgoed en schone kunsten. Het is architectuur, design, mode. Het is een way of life die mee onze unieke Limburgse identiteit bepaalt. We investeren al jaren dubbel zoveel in cultuur als andere provincies. Omdat we geen grootsteden hebben, hebben we het Cultuurplatform gecreëerd. Dat platform houdt de grote instellingen sterk - zoals Z33, Dommelhof, het Gallo-Romeins Museum, de Provinciale Bibliotheek Limburg en Bokrijk - én biedt een stevig netwerk voor de kleinere Limburgse spelers.

Cultuur is belangrijk voor iedereen. Het zorgt voor inspiratie, leidt tot verwondering en scherpt de kritische geest. De voorbije jaren hebben we continue verbindingen nagestreefd tussen toerisme en cultuur. Met positieve effecten op onze welvaart én ons welzijn. We zijn daarom blijven investeren in cultuur tot de laatste dag en hebben onze cultuurhuizen sterk gemaakt. Op 1 januari dragen we een vette kip over aan Vlaanderen, maar niet zonder ervoor te zorgen dat onze kunstenaars nog steeds hun creatief ei kwijt kunnen.

Het Provinciaal Domein Dommelhof - het eerste cultureel centrum in Vlaanderen - evolueerde van cultuurverspreider en vormingscentrum naar artistieke werkplaats voor nieuwe creaties. Het cultuurhuis eist almaar nadrukkelijker zijn eigen plek op in de internationale kunstenwereld.

Erfgoed - Erfgoed hedendaagse relevantie geven

Stenen moeten niet alleen bewaard worden. We moeten ze terug tot leven brengen door er een eigentijdse functie aan te geven. Dat doen we door de lokale bevolking erbij te betrekken én verbindingen te leggen met andere domeinen. Die strategie werpt vruchten af. Bokrijk kreeg een subsidie van 2 miljoen euro voor de expo "De Wereld van Bruegel", die in 2019 gerealiseerd wordt. Het nieuwe mijnbelevingscentrum be-MINE wordt een toeristische hefboom voor Limburg en heel Vlaanderen.

Dankzij een slimme complementaire herbestemming spelen onze mijnen vandaag opnieuw een belangrijke rol. Wanneer we de verschillende sites met elkaar kunnen verbinden, krijgen we een geheel dat meer is dan de som van de delen. Zo ontstaat er een bijkomende troef die Limburg extra large maakt. Be-MINE vormt een symbool van de veerkracht van onze provincie. Maar ook van de kracht van de mens. Daarom vertelt het nieuwe mijnbelevingscentrum be-MINE PIT het verhaal van de mijnwerker. Dit vormt het sluitstuk van de herbestemming van de grootste industriële erfgoedsite van Vlaanderen.

Bokrijk bestaat in 2018 zestig jaar. Maar meer dan ooit is de blik gericht op de toekomst, op de groeiende behoefte aan degelijke ambachtelijke kwaliteit. Het restauratietraject loopt nog tot 2021 en maakt daarmee verbindingen met community's buiten de museummuren. De restauraties koppelen we aan de kennis over ambachten. Hierdoor wordt Bokrijk de Corda Campus voor de ambachten. We investeren ook verder in de groene omgeving van park Bokrijk en blijven raakvlakken zoeken met actuele ontwikkelingen en ondernemerschap.

Facilitair beheer en kenniscentrum

Het is belangrijker dan ooit om onze werking efficiënt te organiseren. Vanuit dat oogpunt ontwikkelen we onder meer een strategisch aankoopbeleid en een doordachte aankoopvisie. Ook na 1 januari blijven we de waardevolle kennis die we de voorbije jaren in huis ontwikkelden, vraaggestuurd delen met onze lokale partners.

Terug naar boven

Erik Gerits

Download de toelichting (.pdf).

Tijdens de Novemberzittingen, op 8 november 2017, stelde gedeputeerde Erik Gerits zijn beleid voor 2018 voor.

Een samenvatting ...

Samen hefbomen creëren

Erik Gerits zet fors in op 2018. De economie doet het goed, we groeien sterker op eigen kracht maar er blijven nog heel wat uitdagingen zoals de digitalisering, de mobiliteit, de wereldwijde concurrentie, de mismatch op de arbeidsmarkt met enerzijds teveel werklozen en anderzijds jobs die niet ingevuld geraken. Hier moeten we vandaag werk van maken want wie zijn heden verprutst, wordt slaaf van de toekomst.

Om een verschil te kunnen maken, moeten we de krachten bundelen én samen hefbomen creëren die onze provincie verder versterken zodat Limburg kan uitgroeien tot één sterke regio en een knooppunt in Vlaanderen én de Euregio.

Sterke sectoren

Voortbouwend op SALK zal er verder ingezet worden op sterke sectoren waar Limburg een verschil kan maken. Limburg kan zijn economische positie alleen maar succesvol versterken als we samen werken vanuit één gedeelde visie en strategie: overheden, bedrijven, kennisinstellingen en economische actoren.

Het is de taak van het provinciebestuur om hiertoe initiatief te nemen en partijen samen te brengen om tot nieuwe sterke projecten en acties te komen. Dit jaar worden acht platformwerkingen opgestart: logistiek, energie, maak, digitale economie, creatieve economie, clean tech en health. Voor ieder platform is een trekker aangeduid uit het betreffende expertise domein.

Handel en Horeca: hefboom voor nieuwe stedelijkheid

Handel en horeca vertegenwoordigt een belangrijke en grote sector. Met 28.000 jobs zijn ze een grote werkgever. Daarenboven zorgen ze voor leven en dynamiek in onze steden en gemeenten.

De sector staat onder grote druk wat zich vooral in leegstand uit. De context is de laatste jaren sterk veranderd. Belangrijk is dat we hier zoeken naar nieuwe antwoorden. 

We willen ook in 2018 trajecten voor zowel ondernemers als voor gemeentebesturen opzetten. Ondernemers willen we inspireren, informeren en concrete tools en subsidies aanreiken. Iedere gemeente of stad is anders. Ook hen willen we begeleiden om na te denken over de toekomst door een traject op maat aan te bieden.

Hefbomen in alle Limburgse regio’s

Limburg kan als geheel alleen maar verder groeien als alle regio’s participeren. Het is belangrijk om het groeipotentieel van de regio’s verder aan te scherpen en te ontwikkelen. Iedere regio heeft specifieke troeven en uitdagingen. 

Op basis van regioanalyses en in overleg met de burgemeesters willen we hefboomprojecten creëren die de regio’s versterken. Het project heeft de naam LIRES: Limburgse Regionale Economische Samenwerking. In 2018 worden de eerste concrete voorstellen van projecten verwacht.

Nieuw en sterker ondernemerschap

Ondernemerschap is de basis van de economie en blijft de belangrijkste hefboom. Hier wordt sterk op ingezet vanuit diverse instanties. Vanuit de provincie willen we vooral aanvullend werken door het ondersteunen van goede initiatieven zoals Limburg Start Up (LSU), het Ondernemersplatform, ... door KMO’s te ondersteunen bij hun innovatiebeleid én door specifieke leemtes aan te pakken door in te zetten op minder faillissementen en het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap.

Een job voor iedereen

We staan voor een duale situatie in de arbeidsmarkt. Hoewel de werkloosheid daalt, zijn er in Limburg nog steeds 28.000 niet-werkende werkzoekenden. Langs de andere kant nemen de vacatures toe en raken ze steeds moeilijker ingevuld. Dit wijst op een duidelijk onevenwicht. Samen met de kernspeler VDAB, willen we inzetten op een maximale jobinvulling. Met het provinciale arbeidsmarktfonds willen we arbeidsmarktprojecten in gemeenten ondersteunen die gericht zijn op specifiek doelgroepen.

In dit kader willen we de succesvolle methodiek van jobcoaches toepassen in het Maasland, waar de nood het hoogst is. Daarnaast is het onze taak om er, samen met Vlaanderen, voor te zorgen dat de subsidiegelden in het kader van ESF zo effectief mogelijk besteed worden. Hierbij willen we prioritair inzetten op opleidingen voor knelpuntberoepen, het voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom en acties gericht op het versterken van arbeidsmarktcompetenties van kwetsbare groepen.

Europa werkt

De Europese subsidies maken reeds vele jaren een belangrijk onderdeel uit van het provinciaal beleid. Ze creëren reeds 30 jaar hefbomen in Limburg.

Volgend jaar willen we verder onderzoeken hoe onze provincie maximaal kan profiteren van de gelden die Europa ter beschikking stelt.

Terug naar boven

Jean-Paul Peuskens

Download de toelichting (.pdf).

Op 9 november 2017 nam gedeputeerde Jean-Paul Peuskens het woord tijdens de Novemberzittingen om zijn beleid toe te lichten.

Een samenvatting ...

Provinciaal Onderwijs - Samenwerken belangrijk in het onderwijs

Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens beklemtoont het belang van samenwerking in het onderwijs. It takes a village to raise a child.  Het project "Ontdek techniektalent" is daar een mooi voorbeeld van.

Het provinciaal Steunpunt Onderwijs heeft een netwerk uitgebouwd van meer dan 400 basisscholen en 26 scholen uit het secundair onderwijs. Samen helpen ze kinderen spelenderwijs hun talenten voor techniek te ontdekken. En ondertussen betrekt het Steunpunt ook bibliotheken, werkgevers en - misschien nog het belangrijkst - de ouders. Onze kinderen en jongeren opvoeden en kansen geven moeten we samen doen.

We tellen in Limburg 18 provinciale scholen, verdeeld over 9 campussen. Vanaf 1 september 2018 zal ook de school voor Buitengewoon Onderwijs De Wissel uit Genk toetreden tot het provinciaal onderwijs. Dit past helemaal binnen de opdracht die het provinciaal onderwijs in Limburg opneemt, namelijk al onze jongeren de onderwijskansen bieden die ze verdienen. We zullen de komende jaren investeren in deze nieuwe provinciale school. Ook op andere campussen voorzien we belangrijke investeringen.

Mobiliteit - Belangrijke investeringen gepland op vlak van verkeersveiligheid

De helft van de fietsers die bij een letselongeval zwaargewond raken, worden zijdelings aangereden. Met andere woorden: we moeten het aantal punten waarop gemotoriseerd verkeer en fietsers mekaar kruisen tot een minimum beperken. Dat is de idee achter het netwerk van snelle fietsverbindingen dat we momenteel uitbouwen. Het gaat om 480 kilometer comfortabele en veilige verbindingen tussen de belangrijkste attractiepolen in Limburg voor de fietsers.

Conclusie van gedeputeerde Peuskens: "Investeringen in mobiliteit en onderwijs leveren veelvoud op van wat ze kosten!"

Terug naar boven

Inge Moors

Download de toelichting (.pdf).

Tijdens de Novemberzittingen, op 9 november 2017, bracht gedeputeerde Inge Moors haar beleid voor 2018.

Een samenvatting ...

Welk Limburg wil jij?

Vandaag beslissen we over de manier waarop we morgen zullen leven, wonen en werken. Samen met TomorrowLab bekijken we mogelijke toekomstscenario’s. Dankzij de verkregen inzichten kunnen we op een gepaste manier anticiperen op uitdagingen. We zetten in op een alternatief knooppuntmodel dat rekening houdt met de eigenheid van Limburg.

De Limburger zal zelf actief betrokken zijn bij dat proces. We gaan in gesprek met onze inwoners en iedereen die betrokken is bij de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie. Via een congres en verschillende thematische werkateliers nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan het BRL-proces. En dat onder het motto "Welk Limburg wil jij?". We creëren een discussie- en participatieplatform waar mensen ideeën, thema’s en projecten kunnen lanceren rond hun gewenste toekomstbeeld van Limburg.

Oude sporen, nieuwe plannen

De provincie Limburg heeft nieuwe plannen met het Fruitspoor, de oude spoorverbinding van bijna 30 kilometer tussen Sint-Truiden en Tongeren. "Deze route heeft alles in huis om uit te groeien tot dé toproute van Haspengouw, met internationale uitstraling. De ambitie is hoog: het Fruitspoor moet de ruggengraat worden voor verschillende andere projecten op het vlak van lokale economie, recreatie, erfgoed, mobiliteit, landschap en ecologie.

Ook het Kolenspoor, dat de mijngemeenten Beringen, Heusden-Zolder, Zonhoven, Houthalen-Helchteren, Genk, As en Maasmechelen verbindt, krijgt een rol. Het Kolenspoor zal de schakel naar de toekomst vormen. In het verleden was dit spoor al een hefboom voor grote economische en stedelijke ontwikkelingen. Vandaag kan de route onder meer helpen om de bereikbaarheid van onze strategische ontwikkelingszones op een vooruitstrevende manier te verbeteren.

Afbakening kleinstedelijke gebieden

De afbakening van de kleinstedelijke gebieden is zo goed als afgerond. Alleen Overpelt-Neerpelt, het toekomstige Pelt, staat nog op de agenda. De voorlopige vaststelling van het ontwerpplan in de provincieraad plannen we voor het tweede kwartaal van volgend jaar.

Provinciale praktijkcentra

Innovatie en technologie blijven de sleutelwoorden voor een rendabele bedrijfsvoering. De provincie Limburg investeert daarom sterk in de ondersteuning van de landbouwpraktijkcentra PIBO-Campus in Tongeren, Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) in Bocholt en Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit) in Sint-Truiden. Die centra vormen de pijlers van een innovatieve en veerkrachtige sector en blijven het eerste aanspreekpunt voor onze landbouwers.

Van eigen bodem

De consumptie van hoeve- en streekproducten stijgt en de vraag naar een groter aanbod neemt toe. Met een stimulerend beleid voor producenten en consumenten willen we vraag en aanbod op elkaar afstemmen en opportuniteiten helpen uitbouwen. Het voorbije jaar bleek dat producenten begeleiden en vormingsmomenten organiseren erg waardevol is. In 2018 gaan we dan ook verder op die ingeslagen weg.

We plannen nog meer imagoversterkende acties, want we willen de Limburgers onze kwaliteitsvolle en duurzame Limburgse hoeve- en streekproducten laten leren kennen. Met het project "Proef Limburg" plaatsen we naast landbouwproducten ook hoeve- en streekproducten in de kijker via een korteketenplatform. We zetten trouwens ook in op verschillende acties om de korte keten verder te promoten en de landbouwondernemers te ondersteunen. Zo kan de sector verder professionaliseren.

Terug naar boven

Budget

Het budget is opgebouwd volgens het stramien van de Beheers- en Beleidscyclus (BBC), een belangrijk instrument om uit te groeien tot een efficiëntere overheid.

Tijdens deze legislatuur streeft het provinciebestuur naar Eén, Sterk, Sociaal, Duurzaam Limburg.

Downloads

Algemene informatie rond het budget en de meerjarenplanning vind je terug via www.limburg.be/provincialemiddelen.

Terug naar boven 

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Belastingen

Nieuws

maandag, 10 juni 2024
Registreer je op my e-box - Itsme
Vandaag ontvangen ontvangen 383.517 Limburgers hun aanslagbiljet provinciebelastingen. Voor 47,65 % van hen, 182.745 om exact te zijn, valt dat aanslagbiljet in de digitale brievenbus, My e-box. My...
vrijdag, 17 mei 2024
Iemand houdt de kaart met fietslussen vast.
Het Kolenspoor ligt er nog niet volledig, maar toch kun je nu al een stuk genieten van wat de fietssnelweg in de toekomst in petto heeft. Vandaag lanceerden de zeven Kolenspoorgemeenten en...
vrijdag, 29 maart 2024
groepsfoto van gedeputeerde Bert Lambrechts en Tom Vandeput samen met werknemers van de provincie bij hun fiets
Limburg profileert zich als dé fietsprovincie in Vlaanderen. De deputatie zorgt via het personeelsbeleid ervoor dat ook de medewerkers van het provinciebestuur hiervan kunnen genieten. In 2023 hebben...

Provincie Limburg is ook social