De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Hoofdstuk 7: de provincieraad - wijze van vergaderen

Artikel 36

De provincieraad vergadert telkens als de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid vallen het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.
De vergaderingen vinden in principe ten minste eenmaal per maand plaats, behalve tijdens de maanden juli en augustus, op de derde woensdag van de maand.
Tijdens de maand waarin de raad beraadslaagt over de vaststelling of de eventuele aanpassing van het meerjarenplan en over de vaststelling van het budget vergadert de raad zoveel als nodig is voor de toelichting, de bespreking en de vaststelling van de beleidsdoelstellingen, de eventuele aanpassing van het meerjarenplan en de vaststelling van het budget.

De provincieraad vergadert in principe in de provincieraadzaal, tenzij hij wegens een buitengewone gebeurtenis elders in de provincie wordt bijeengeroepen.
De provincieraad wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter, die tevens de agenda van de vergadering vaststelt.  De agenda bevat in ieder geval de punten die door de deputatie aan de voorzitter worden meegedeeld.

Op verzoek van de deputatie of van een derde van de zittinghebbende provincieraadsleden is de voorzitter verplicht de provincieraad bijeen te roepen op de in het verzoek aangewezen dag en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda.  Deze vergaderingen kunnen in principe echter niet op zaterdagen, zondagen en feestdagen gehouden worden.  De voorzitter is eveneens verplicht de provincieraad bijeen te roepen op verzoek van een vijfde van de zittinghebbende raadsleden op de door hen aangewezen dag en uur en met de door hen voorgestelde agenda indien zes weken na de datum van de vorige provincieraad nog geen bijeenroeping heeft plaatsgevonden.  De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus. 
Deze op verzoek van de deputatie of van de provincieraadsleden bijeengeroepen vergaderingen kunnen in principe echter niet op zaterdagen, zondagen of feestdagen plaatsvinden.

Het verzoek tot bijeenroeping van de raad moet ofwel bij gewone brief ofwel via e-mail ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij de provinciegriffier, die het verzoek onverwijld bezorgt aan de voorzitter van de provincieraad.  In het verzoek tot bijeenroeping moet melding gemaakt worden van de datum, het uur en de agenda van de beoogde vergadering en moet per agendapunt een voorstel van beslissing met een toelichting bijgevoegd worden.  Het verzoek tot bijeenroeping moet ten laatste ingediend zijn om 12 uur 's middags van de derde werkdag voorafgaand aan deze waarop de oproepingsbrief, conform de bepalingen van artikel 37 van dit reglement, uiterlijk bezorgd moet zijn aan de raadsleden.

Artikel 37

Behalve in spoedeisende gevallen en behalve in geval van toepassing van artikel 1, eerste lid van dit reglement, wordt de oproeping voor de provincieraadsvergaderingen ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan elk provincieraadslid bezorgd.  Deze oproeping vermeldt de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt.  Behalve indien het het toegelicht ontwerp van meerjarenplan, van aanpassing van het meerjarenplan, van budget of van rekening betreft of van enig ander document dat om technische redenen niet digitaal aan de raadsleden kan bezorgd worden, worden de toegelichte voorstellen van beslissing in principe uitsluitend digitaal aan de provincieraadsleden bezorgd.  Enkel aan de fractieleiders die erom verzoeken worden de toegelichte voorstellen van beslissing op papieren drager toegestuurd.

De provinciegriffier stuurt aan elk raadslid bovendien de eventuele bijlagen bij de voorstellen van beslissing en alle nuttige bijkomende informatie met betrekking tot de punten van de agenda.  Deze bijlagen bij de voorstellen van beslissing en bijkomende informatie worden in principe en voor zover technisch mogelijk uitsluitend digitaal aan de provincieraadsleden bezorgd.

Wanneer de raad wordt bijeengeroepen om het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het budget of de jaarrekening vast te stellen worden het ontwerp van meerjarenplan, aanpassing van het meerjarenplan, budget of jaarrekening ten minste veertien dagen voor de vergadering waarop ze worden besproken aan ieder lid van de provincieraad bezorgd.

In spoedeisende gevallen kan de oproepingstermijn vermeld in het eerste lid van dit artikel ingekort worden zonder evenwel korter te mogen zijn dan één dag voor de vergadering.

Artikel 38

Behalve in spoedeisende gevallen worden plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de provincieraad uiterlijk acht dagen voor de vergadering aan het provinciehuis bekendgemaakt zodat het publiek er te allen tijde kennis van kan nemen.
Indien agendapunten aan de agenda worden toegevoegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het provinciedecreet en artikel 63 van dit reglement, wordt de aangepaste agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld en vóór de aanvang van de vergadering aan het provinciehuis bekendgemaakt.

De plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de provincieraad worden daarnaast nog op zo ruim mogelijke wijze ter kennis gebracht van het publiek via Internet en andere kanalen van de nieuwe media. 

De pers en de belanghebbende inwoners van de provincie worden op hun verzoek kosteloos op de hoogte gesteld van de agenda van de provincieraad, zoals deze bij toepassing van artikel 37 van dit reglement aan de raadsleden werd bezorgd.

Eenieder die als bezoeker de raadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen een exemplaar van de agenda overhandigd.

Artikel 39

De voorzitter opent en sluit de vergadering. Tenzij de provincieraad anders beslist vangen de vergaderingen aan om 17 uur.

Artikel 40

Alvorens in vergadering te gaan ondertekenen de provincieraadsleden een aanwezigheidslijst.  Deze geldt als titel voor de uitbetaling van het presentiegeld en de verplaatsingsvergoeding bedoeld in de artikelen 97 en 98 van dit reglement.

Indien de voorzitter het nodig acht, laat hij tot de naamafroeping overgaan om de aanwezigheden vast te stellen en inzonderheid om vast te stellen of de raad in aantal is om geldig te kunnen besluiten.  Ten laatste een kwartier na het gestelde aanvangsuur van de zitting laat de voorzitter in dat geval daartoe een naamafroeping doen.  Deze naamafroeping wordt gevolgd door de lezing van de namen van de provincieraadsleden die afwezig zijn; de lijst wordt in het proces-verbaal vermeld.
Indien bij de aanvang of tijdens de vergadering blijkt dat een onvoldoende aantal raadsleden aanwezig is om geldig te kunnen besluiten, kan de voorzitter de vergadering schorsen voor ten hoogste één uur.  Indien na het verstrijken van deze schorsing de raad nog niet in voldoende aantal is, verklaart de voorzitter de vergadering voor gesloten.  Hij kan in dit geval vooraf de dag en het uur van de volgende vergadering vaststellen.

Artikel 41

De gouverneur heeft het recht de beraadslagingen van de provincieraad bij te wonen.  Hij krijgt het woord als hij het vraagt.  Hij kan de raad ook verzoeken bepaalde aangelegenheden in behandeling te nemen en de raad is gehouden erover te beslissen.

Artikel 42

De notulen van de provincieraad worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de provinciegriffier.  Zij vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de provincieraad geen beslissing heeft genomen.  Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen en vermelden, behalve bij geheime stemming, hoe elk lid gestemd heeft.

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering digitaal aan de provincieraadsleden toegezonden.  In spoedeisende gevallen worden zij digitaal aan de raadsleden ter beschikking gesteld vanaf het ogenblik waarop hen de oproepingsbrief voor de provincieraadsvergadering wordt toegezonden.

In afwijking van het hierboven vermelde, worden de notulen van alle provincieraadsvergaderingen die plaatsvinden tijdens de maand waarin de raad het meerjarenplan vaststelt of wijzigt en het budget vaststelt opgenomen in één globaal verslag.  Zij worden tijdens de zitting van de volgende maand aan de provincieraad ter goedkeuring voorgelegd.  Met het oog hierop worden zij ten minste acht dagen voor de dag van de provincieraadsvergadering van de volgende maand digitaal aan de provincieraadsleden toegezonden. 

Elk provincieraadslid heeft het recht tijdens de vergadering van de raad opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering.  Indien die opmerkingen door de provincieraad gegrond worden bevonden, worden de notulen door de provinciegriffier staande de vergadering of uiterlijk voor de eerstvolgende vergadering aangepast.

Indien er voor het einde van de vergadering geen opmerkingen worden gemaakt over de redactie van de notulen, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter van de provincieraad en de provinciegriffier ondertekend.  De voorzitter herinnert de raad hieraan bij de aanvang van de zitting.

Telkens als de raad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de vergadering opgemaakt en door de meerderheid van de aanwezige leden en de provinciegriffier ondertekend.

Artikel 43

Bij de aanvang van de vergadering geeft de voorzitter kennis aan de raad van de beknopte inhoud van de tot de provincieraad gerichte verzoekschriften en brieven, naamloze geschriften uitgezonderd, die werden ingezonden sedert de laatste vergadering.  Hij deelt mee welke mondelinge vragen zullen worden behandeld.  Hij stelt de raad tevens in kennis van de bevindingen van het bureau met betrekking tot de ontvankelijkheid van de ingediende verzoekschriften, van de instantie naar wie de ontvankelijke verzoekschriften voor verder onderzoek verwezen werden en van de timing voor het beantwoorden van de laatstvermelde verzoekschriften.

De voorzitter stelt de provincieraad tevens in kennis van de verslagen, mededelingen en schriftelijke vragen die de raad betreffen of die tot de raad gericht werden.

De documenten waarvan de voorzitter kennis heeft gegeven aan de provincieraad liggen tijdens de provincieraadsvergadering ter inzage van de raadsleden bij de provinciegriffier.

Artikel 44

De provincieraad kan enkel geldig beraadslagen en besluiten over de punten die vermeld zijn op de agenda van de provincieraadszitting, zoals deze eventueel werd aangevuld met de bijkomende agendapunten die door de raadsleden en/of de deputatie worden ingediend bij toepassing van artikel 63 van dit reglement en met de voorstellen die door burgers worden ingediend overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 84.

In afwijking van wat bepaald is in het eerste lid, kan de provincieraad in spoedeisende gevallen niettemin beslissen punten in behandeling te nemen die niet op de agenda voorkomen. 
Voorstellen tot inbehandelingneming van punten bij hoogdringendheid worden bij aanvang van de vergadering ter beslissing aan de provincieraad voorgelegd.  Tot spoedbehandeling kan vervolgens enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige provincieraadsleden.  De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.

Artikel 45

De raadsleden mogen het woord niet nemen zonder het gevraagd en van de voorzitter verkregen te hebben.

Het woord wordt verleend in volgorde van de aanvragen of van de inschrijvingen.

Hebben voorrang op deze orde:

 1. de tussenkomsten van de gouverneur
 2. de vraag of een onderwerp al dan niet ontvankelijk of vatbaar voor bespreking is
 3. het voorstel tot verdaging
 4. de vraag om voorrang te verlenen aan een ander onderwerp dan datgene dat ter bespreking is
 5. de vraag over de juiste stand van het in bespreking zijnde onderwerp
 6. het beroep op de toepassing van het reglement
 7. het antwoord op een persoonlijke aantijging of het rechtzetten van een aangehaald feit
 8. het indienen van een ordemotie
 9. het beurtelings spreken voor, over of tegen het in bespreking zijnde voorstel.

Artikel 46

De spreker richt het woord alleen tot de voorzitter of de raad.  Niemand spreekt meer dan tweemaal over hetzelfde onderwerp tenzij de raad er anders over beslist.
De raad kan, bij meerderheid van twee derde van de aanwezige leden, de spreekduur beperken, behoudens indien het de gouverneur, de leden van de deputatie of de verslaggevers van de beleidscommissies betreft.

Artikel 47

Geen spreker mag in de rede worden gevallen, tenzij door de voorzitter in de gevallen vermeld in de volgende artikelen.

Artikel 48

Alle uitingen van goed- of afkeuring zijn verboden wanneer zij van aard zijn om de orde te verstoren. Elke persoonlijke aantijging, belediging of slecht bedoelde toespeling worden als een schending van de orde beschouwd.  Indien een spreker de orde verstoort, een bepaling van het reglement overtreedt, de welvoeglijkheid schendt of van het onderwerp afwijkt, roept de voorzitter hem bij zijn naam tot de orde terug, nadat hem gelegenheid tot verantwoording werd gegeven.  In de notulen wordt hiervan slechts melding gemaakt indien de raad zulks uitdrukkelijk beveelt.

Artikel 49

Indien de spreker, die tweemaal tot de orde werd teruggeroepen tijdens dezelfde bespreking, zijn gewraakte gedragingen voortzet, stelt de voorzitter aan de raad voor de betrokkene het woord te ontzeggen voor de verdere bespreking van hetzelfde onderwerp.

Indien een provincieraadslid, dat reeds bij herhaling tot de orde werd geroepen en/of aan wie de raad reeds het woord heeft ontzegd, niettemin op ernstige en volgehouden wijze de orde blijft verstoren, kan de voorzitter hem voor de verdere duur van de betrokken vergadering uit de raadzaal doen verwijderen.

Artikel 50

Indien de vergadering van de provincieraad om welke reden dan ook woelig wordt, kan de voorzitter de vergadering, na een voorafgaande waarschuwing, schorsen voor ten hoogste een uur.  Na het verstrijken van de duur van de schorsing wordt de vergadering van rechtswege hernomen.

Artikel 51

Een provincieraadslid mag niet deelnemen aan de bespreking en de stemming

 • over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij zijn echtgenoot of de persoon met wie hij wettelijk samenwoont in de zin zoals bedoeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.  Indien het de voordrachten van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen betreft, strekt dit verbod echter niet verder dan de bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad
 • over de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening van een instantie waaraan hij rekenschap
  verschuldigd is of waarvan hij tot het uitvoerend orgaan behoort.

Deze verbodsbepaling is echter niet van toepassing op het provincieraadslid dat zich in de bovenvermelde omstandigheden bevindt louter op grond van het feit dat hij als vertegenwoordiger van de provincie is aangewezen in andere rechtspersonen.

Artikel 52

De klachten over de agenda, de vraag of een onderwerp al dan niet ontvankelijk is of vatbaar voor bespreking, het voorstel tot verdaging, het verzoek om voorrang te verlenen aan een bepaald voorstel, de juiste stand van een onderwerp, het beroep op de toepassing van het reglement en de ordemotie schorsen de bespreking van de hoofdzaak en worden voor deze zaak ter stemming gebracht.
Subamendementen worden vóór de amendementen gestemd en de amendementen vóór de hoofdzaak, met voorrang voor de eerst ingediende amendementen.

Artikel 53

De sluiting van de bespreking wordt voorgesteld door de voorzitter.  Zij kan ook door vijf leden worden gevraagd.
Het is toegelaten het woord te nemen voor of tegen een voorstel tot sluiting van de bespreking.  De raad beslist of hij al dan niet voldoende werd voorgelicht.

Artikel 54

Tussen twee stemmingen over eenzelfde onderwerp kan niemand het woord krijgen.

Artikel 55

De provincieraad kan enkel een besluit nemen indien de meerderheid van de zittinghebbende raadsleden aanwezig is. 
De raad kan echter, indien hij eenmaal bijeengekomen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig was, na een tweede oproeping, op rechtsgeldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen ongeacht het aantal aanwezige leden.  De oproeping vermeldt in dat geval dat het om een tweede oproeping gaat en neemt daarenboven woordelijk de bepalingen van artikel 26 van het provinciedecreet over.

Artikel 56

Behoudens in de gevallen vermeld in artikel 57 van dit reglement gebeuren de stemmingen in de provincieraad niet geheim.
Onverminderd hetgeen is bepaald in het derde en het vierde lid van dit artikel, gebeuren de niet-geheime stemmingen, met inbegrip van de stemmingen over amendementen en subamendementen, steeds elektronisch.
De raadsleden beschikken daartoe over een elektronisch toetsenbord, waarmee zij hun stem door ja, neen of een onthouding kunnen uitbrengen.
Bij de aanvang van de stemming nodigt de voorzitter de raadsleden uit hun stem uit te brengen.
Alvorens de stemming af te sluiten vraagt de voorzitter of iedereen gestemd heeft en sluit daarna de stemverrichtingen af.  De uitslag van de stemming verschijnt op het elektronisch bord.

Indien de elektronische stemapparatuur niet beschikbaar is, gebeuren de niet-geheime stemmingen hetzij bij handopsteking, hetzij mondeling na naamafroeping.
De stemming bij handopsteking is slechts verworven na proef en tegenproef, die kunnen herhaald worden.
De mondelinge stemming na naamafroeping is onvoorwaardelijk en wordt uitgedrukt door ja, neen of onthouding.  Zij gebeurt in alfabetische orde te beginnen met de naam van degene die door het lot is aangeduid. De naam van het lid dat niet heeft geantwoord, wordt voor een tweede maal afgeroepen; wordt er opnieuw niet geantwoord, dan wordt het betrokken lid geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen.
De voorzitter stemt het laatst.

Telkens als ten minste een derde van de aanwezige provincieraadsleden daarom verzoekt, gebeurt de niet-geheime stemming mondeling na naamafroeping overeenkomstig de wijze daarvoor in het vorige lid bepaald.

Artikel 57

De provincieraad stemt geheim over de volgende aangelegenheden:

 1. de vervallenverklaring van het mandaat van provincieraadslid en van gedeputeerde
 2. de aanwijzing van de leden van de provinciale bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de provincie in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen
 3. individuele personeelszaken.

De geheime stemmingen gebeuren hetzij elektronisch op een wijze die het geheim karakter van de stemming waarborgt, hetzij door middel van stembiljetten.

Indien de stemming elektronisch gebeurt, nodigt de voorzitter bij de aanvang van de stemming de raadsleden uit hun stem uit te brengen.
Hij sluit de stemverrichtingen slechts af nadat hij geïnformeerd heeft of iedereen gestemd heeft.  De geanonimiseerde uitslag van de stemming verschijnt op het elektronisch bord.

Indien de stemming gebeurt door middel van stembiljetten gaat de voorzitter over tot naamafroeping.  Ieder raadslid begeeft zich, nadat zijn naam vermeld werd, naar de voorzitterstafel en steekt zijn stembiljet, behoorlijk dichtgeplooid, in een op de voorzitterstafel geplaatste stembus.  Indien de namen van de raadsleden afgeroepen werden vraagt de voorzitter of er onder de aanwezige raadsleden nog zijn die niet gestemd hebben.  De raadsleden die hun stem nog niet hebben uitgebracht en die zich onmiddellijk aanmelden, kunnen nog overgaan tot stemming.  Indien deze verrichtingen beëindigd zijn, wordt de stemming gesloten verklaard.
Voor de stemopneming wordt de voorzitter bijgestaan door de twee jongste provincieraadsleden.
Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.

Artikel 58

Behalve bij geheime stemmingen, wordt in de notulen van de provincieraadsvergaderingen vermeld hoe elk lid gestemd heeft. Een raadslid kan echter niet eisen dat de redenen van zijn stemming in de notulen opgenomen worden.
Het lid dat zich bij de stemming onthouden heeft, is gerechtigd de redenen van zijn onthouding op te geven. Deze redenen worden in de notulen vermeld.

Artikel 59

Elk besluit wordt genomen bij een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.  Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.  Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Het resultaat van de stemmingen door de provincieraad wordt door de voorzitter in de volgende bewoordingen meegedeeld: 'Aangenomen' of 'Niet aangenomen'.

Artikel 60

Met instemming van de meerderheid der aanwezige leden kan de raad beslissen dat ontwerpen van besluiten met gelijkaardige inhoud het voorwerp zullen zijn van één stemming.
Alvorens tot deze stemming over te gaan beslist de raad, op voorstel van de voorzitter, welke ontwerpbesluiten het voorwerp ervan zullen uitmaken. De uitslag van deze stemming wordt beschouwd als zijnde afzonderlijk uitgebracht voor elk van de desbetreffende ontwerpen.

Artikel 61

Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. 

Indien bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten, andere dan de verkiezing van de voorzitter van de provincieraad of van de leden van de deputatie, geen enkele kandidaat bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt er opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.  Hebben bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald, dan wordt de jongste van hen tot de herstemming toegelaten.

Stemmen die bij de herstemming uitgebracht worden op andere kandidaten dan deze die op de lijst voorkomen worden als ongeldig beschouwd.
De benoeming, de aanstelling, de verkiezing of de voordracht gebeuren steeds bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.  Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.

Artikel 62

De vergaderingen van de provincieraad zijn openbaar behalve:

 • als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten zitting
 • als de provincieraad, in andere dan de hiernavermelde aangelegenheden, met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslist tot behandeling in besloten vergadering.

De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de aanpassing ervan, het budget, een wijziging van het budget en over de jaarrekening zijn in elk geval openbaar.

Uitgezonderd in tuchtzaken, kan de besloten vergadering enkel plaatsvinden na de openbare vergadering.  Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.  Blijkt tijdens het besloten gedeelte van de vergadering dat een punt in openbare vergadering moet worden behandeld, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de provincieraad, behalve in geval van dringende noodzakelijkheid in welk geval de besloten vergadering onderbroken wordt voor de behandeling van dat punt.

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Adressenbestand

Nieuws

vrijdag, 01 oktober 2021
Provincieraadszitting - 17 u. - Welkom!
De provincieraad is van belang voor élke Limburger. Je bent op 20 oktober van harte welkom om de zitting online bij te wonen! De zitting start om 17 uur (praktische info). Belangstelling?...