De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Loket

 

Reglement Vijfjaarlijkse Prijs Eregouverneur Louis Roppe

Besluit van 19 januari 2011

De provincieraad van Limburg,

Gelet op het provinciaal reglement “Vijfjaarlijkse Prijs Eregouverneur Louis Roppe” van 22 oktober 1982, gewijzigd op 15 februari 2006 in het kader van de euro;

Gelet op de vraag om alle reglementen te actualiseren en standaardiseren;

Gelet op artikel 762 6034/613 00(13) “Krediet toekenning provinciale geldprijzen” van het provinciebudget;

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Besluit

I Voorwerp van het reglement

Artikel 1: doel en doelgroep

De provincie Limburg reikt vijfjaarlijks de Prijs Eregouverneur Louis Roppe uit.

Deze prijs beoogt, door het bekronen van wetenschappelijke studies over het cultuurhistorische, maatschappelijke en natuurlijke leefmilieu in Limburg, een levendige interesse op te wekken bij jonge navorsers en beleidsverantwoordelijken voor Limburg.

II Voorwaarden voor toekenning

Artikel 2: voorwaarden waaraan de deelnemende studies moeten voldoen

Komen voor bekroning in aanmerking alle gepubliceerde en niet-gepubliceerde studies over het cultuurhistorische, maatschappelijke en natuurlijke leefmilieu in Limburg, ontstaan of verschenen in een
periode van vijf jaar voorafgaande aan het jaar van de prijs.

De studies kunnen zowel uitgevoerd zijn door een persoon als door een groep van personen.

Artikel 3: de termijn, wijze en het adres van indiening van de kandidaatstelling

Kandidaatstellingen voor deze prijs moeten vijfjaarlijks, vóór 15 februari van het jaar dat de prijs wordt uitgereikt (2016, 2021, enz.), worden ingediend op volgend adres:
Secretariaat “Vijfjaarlijkse Prijs Eregouverneur Louis Roppe”
Beleidscel Cultuur
Directie Mens
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Tel. 011 23 75 13
E-mail: cultuur@limburg.be

De indiening van de kandidaatstelling kan op de volgende wijze gebeuren:

 • per post
 • afgeven tegen ontvangstbewijs.

Na het indienen wordt de ontvangst van de kandidaatstelling bevestigd en worden het verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de kandidaat. 

Artikel 4: documenten in te dienen bij de kandidaatstelling

Bij iedere kandidaatstelling moeten volgende documenten worden ingediend:

 • een volledig ingevuld en ondertekend kandidaatstellingsformulier
 • drie exemplaren van de eventueel te bekronen studie.

De ingezonden exemplaren van de studies blijven eigendom van de provincie Limburg.

Artikel 5: jury

De deputatie stelt de jury, onder voorzitterschap van de gouverneur, aan en bepaalt hun honorarium en reiskosten.

Juryleden mogen zelf niet deelnemen aan deze prijs.

Artikel 6: beslissing

De deputatie beslist, na advies van de jury, of de prijs al of niet wordt toegekend en aan wie.

De prijs kan eventueel ook worden toegekend aan een persoon of een groep van personen die zich hiervoor niet kandidaat heeft gesteld.

Artikel 7: prijzen

Aan deze prijs is een bedrag van 4 000 euro verbonden.

De deputatie kan eveneens beslissen tot uitgave op haar kosten van het bekroonde niet-gepubliceerde werk, op voorwaarde dat de toestemming van de auteur van het werk hiervoor werd verkregen.
De deputatie kan hiertoe echter op geen enkele manier worden verplicht.

III Slotbepalingen

Artikel 8: inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking vanaf heden.

Het reglement “Vijfjaarlijkse Prijs Eregouverneur Louis Roppe” van 22 oktober 1982, gewijzigd
op 15 februari 2006 in het kader van de euro wordt hierbij opgeheven.

Artikel 9: interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door de deputatie.

Hasselt d.d. 2011-01-19

De provinciegriffier,
Renata Camps

De voorzitter,
Jos Claessens

Contactgegevens dienst

Provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 71 11
e-mail info@limburg.be
http://www.limburg.be


Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

 • Zoek op thema
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Zoek op doelgroep (bedrijf / instelling)
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Subsidies
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
Nuttige links: